XVII. Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej
 
„Wielkie Bałakanie” Żary 13 – 14 czerwca 2013
 
CELE:
 1. Popularyzacja dialektu polskiej pieśni kresowej - Podola, Ziemi Lwowskiej, Bukowiny, Ziemi Nowogródzkiej, Wileńskiej, Polesia, Pokucia i Wołynia - jako dziedzictwa kulturowego Polaków zamieszkujących dziś na Łużycach, Ziemi Lubuskiej, Dolnym i Górnym Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce.
 2. Wspieranie działalności kulturowej folklorystycznych zespołów śpiewaczych; chórów, twórczości szkół (w tym muzycznych), domów kultury, instytucji polonijnych i polskich za granicami kraju.
 3. Ocena dorobku artystycznego zespołów - konkurs festiwalowy,
 4. Ingerencja i wsparcie kresowych artystów - amatorów z chórów, zespołów kultywujących muzyczne dziedzictwo kresów,
 5. Współpraca z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, okazanie gościnności Władz, Organizacji i mieszkańców Żar i Mieszkańców Łużyc,
 6. Promocja piękna Ziemi Żarskiej, Łużyc i Ziemi Lubuskiej,
 7. Uczczenie 70. Rocznicy Osadnictwa Wygnańców Kresowych w Polsce Zachodniej i rocznicy zwycięstwa Żołnierza Polskiego w II. Wojnie Światowej,
 8. Wszechstronna pomoc Polakom zamieszkującym Litwę, Ukrainę, Białoruś, Rosję, Rumunię,
 9. Merytoryczna pomoc Nauczycielom i Młodzieży w procesie edukacji kulturalnej i krajoznawstwa,
 10. Prezentacja kultury i dziedzictwa narodowego Polaków Kresowych : program pod nazwą „Mieszkańcy dawnych Kresów Rzeczpospolitej – dawnym mieszkańcom powiatu żarskiego” – z udziałem niemieckich, łużyckich i polskich mieszkańców ziemi łużyckiej,
 11. Kontynuacja dorobku kulturalnego poprzednich festiwali Polszczyzny Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich „Wielkie Bałakanie” organizowanych przez pierwszych 6 lat na Dolnym Śląsku pod kierownictwem Alfreda Janickiego, ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Głównego TMLiKPW.
Wybrane kresowe publikacje muzyczne:
 • Nie ma ja Lwów. Śpiewnik lwowski do 1930 roku, wybór i opracowanie Janusz Wasilkowski, Wydawnictwo Muzyczne, „FUGA”, Warszawa 1990.
 • Nowe piosenki lwowskie, zebrał i wstępem zaopatrzył Jerzy Masior („Semper Fidelis”, numer specjalny 6a/65/2001).
 • „Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...” redakcja Aleksander Markowski, cykl publikowany w tygodniku „Niedziela”.
 • Jerzy Habela, Zofia Kurzowa, Lwowskie piosenki uliczne , kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989.
 • Analogia pioseki lwowskiej ulicy, ułożona przez Janusza Wasilkowskiego, Warszawa 1987.
 • E. Hlib „Śpiewnik Lwowski”, Wrocław 2006 r.
 

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl